Stichting Bach Cantates Nijmegen Jaarverslag 2021

Juridische structuur, inschrijving
De stichting heeft de culturele ANBI-status. De daartoe vereiste gegevens staan op de website: www.bach-cantates-nijmegen.nl.
De stichting staat bij de KvK geregistreerd onder dossiernummer 09155776. Het fiscale nummer van de stichting (RSIN) luidt: 815680715.

Samenstelling bestuur SBCN gedurende 2021
Gedurende 2021 bestond het bestuur van de stichting uit:
• Voorzitter: Victor van Lieshout (tot 15 november); Marc Wichers (vanaf 15 november);
• Secretaris: Bart Bossers;
• Penningmeester: Hans Prinsen (tot 1 september); Bart Bossers (vanaf 1 september);
• Leden: Martin Veenendaal; Bea van Zijll de Jong (tot 1 september); Joseph Steenbrink en Tijn Kortmann (beiden vanaf 15 november).
In 2021 hebben er diverse bestuurswisselingen plaatsgevonden (zie boven).
Het bestuur heeft vergaderd op 10 augustus en op 15 november. In de vergadering van 10 augustus hebben we in het bestuur afscheid genomen van Hans Prinsen en Bea van Zijll de Jong. Bart Bossers werd benoemd tot penningmeester, welke functie hij ging vervullen naast het secretarisschap. In het najaar gaf voorzitter Victor van Lieshout te kennen zich om persoonlijke redenen te willen terugtrekken uit het bestuur. In de loop van oktober heeft het bestuur met succes een aantal opvolgers bereid gevonden zitting te nemen in het nieuwe bestuur. Bea van Zijll de Jong blijft ons in de toekomst ondersteunen als vrijwilliger.

Organisatie
Voor alle werkzaamheden in verband met de maandelijkse cantate uitvoeringen bestaat een vaste Werkgroep Bach Cantates. Deze wordt gevormd door Marc Wichers (voorzitter), Bart Bossers (secretaris/penningmeester), Martin Veenendaal (coördinatie vrijwilligers), Ad de Keyzer (tekst en uitleg), Charlotte Verhees (koorcoördinatie), Pieter Ronner (orkestpartijen), Gaby van Hoof en Margot Leger (concertmeesters), Dieuwke van Haaften (cantate-maaltijd) en Wouter van Haaften (muzikale vormgeving). Zij zorgen voor de samenstelling van koor en orkest, keuze van solisten, bladmuziek, maaltijden, toelichting op cantates, flyers en nieuwsbrief, organisatie en coördinatie van repetities en uitvoeringen, financiën, etc. Voorts zijn er een aantal trouwe vrijwilligers die telkens weer hand- en spandiensten verrichten.

Petruskerk
In 2021 is de Petruskerk door de Protestantse Gemeente Nijmegen verkocht aan een particuliere eigenaar. De condities voor gebruik van de kerk door Stichting Bach Cantates Nijmegen zijn ongewijzigd.

Uitvoeringen
De normale gang van zaken is door de coronacrisis dermate verstoord, dat we net als vorig jaar een overzicht van de activiteiten per maand geven. Bij cantates die wel door konden gaan (4 in totaal) waren er telkens coronarestricties van kracht waar we op in moesten spelen. Lange tijd bleef het toegestane aantal bezoekers beperkt. Daarom hebben we op een gegeven moment besloten om twee uitvoeringen op een avond te gaan verzorgen; een vroege om 19:00 en de late om 21:00. Helaas hebben we door verdergaande maatregelen de cantate steeds moeten uitstellen.
Januari: vanwege corona geen activiteiten.
Februari: uitvoering cantate BWV 125 doorgeschoven naar maart.
Maart: uitvoering cantate BWV 125 doorgeschoven naar april.
April: uitvoering cantate BWV 125 doorgeschoven naar mei.
Mei: uitvoering cantate BWV 125 doorgeschoven naar juni. Juni: vanwege corona konden we het grootschalige Magnificat dat voor deze maand gepland stond, helaas niet organiseren. In plaats daarvan vond er een (dubbele) uitvoering plaats van de steeds maar uitgestelde BWV 125 "Mit Fried und Freud ich fahr dahin" in kleine bezetting. Juli en augustus zoals normaal geen activiteiten. September: uitvoering cantate BWV 100 Was Gott tut, das ist wohlgetan. Oktober: uitvoering cantate BWV 5 Wo soll ich fliehen hin. November: uitvoering cantate BWV 26 Ach wie flüchtig, ach wie nichtig, December: afgelasting wegens verscherpte coronarichtlijnen.

Blinden en slechtzienden
In samenwerking met Jeroen van Dijk van de Oogvereniging Gelderland wordt elke keer voor blinden en slechtzienden het bezoek aan de cantates gefaciliteerd. Zij kunnen op de eerste rij plaatsnemen zodat de uitvoeringen voor hen optimaal te volgen zijn.
Om het publiek, met name de blinden en slechtzienden, in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op het meezingen van het slotkoraal bij de cantate-uitvoering, worden de vier zangpartijen op de website gezet. Deze partijen zijn onder leiding van de dirigent en onder begeleiding van het orgel door een viertal koorleden ingezongen. De geluidsopname wordt sinds jaar en dag verzorgd door Tyco Ferwerda.

Dankwoord
Voor 2021 heeft de stichting een extra subsidie ontvangen van de gemeente Nijmegen, waarvoor onze hartelijke dank. Het Prins Bernhardcultuurfonds heeft ook een subsidie toegezegd t.b.v. de voorgenomen uitvoering van het Magnificat in de maand juni, echter deze is helaas niet doorgegaan. De toezegging is naar het volgende jaar doorgeschoven.
Veel dank is de stichting verschuldigd aan donateurs en aan de Vrienden van de Bach Cantates, waaronder de leden die zich inzetten voor koor en orkest, en wier jaarlijkse financiële bijdrage en steun onontbeerlijk zijn voor de continuïteit. Dat geldt ook en vooral voor de inzet van de vrijwilligers, die met hart en ziel hun waardevolle bijdrage aan de organisatie en uitvoeringen.

Nijmegen, januari 2022
Bart Bossers, secretaris/penningmeester
Marc Wichers, voorzitter

 

N.B. voor financieel overzicht, zie onderstaande link